วิดีทัศน์หมวดเทิดพระเกียร์ติ

วิดีทัศน์

พระิองค์ท่านทรงงานหนักมาตลอดระยะ้เวลาที่ ครองราชย์ ก็เพื่อให้พสกนิกร...